Gymnasiestudier för elever med särskilda behov

Om gymnasiestudier för elever med Dyslexi - läs- och skrivsvårigheter
Ett antal gymnasieskolor har tidigare haft "dyslexiklasser" men så är inte längre fallet, utan eleverna som har dyslexi går i vanliga klasser.

Hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds inom ramen för den vanliga undervisningen och/eller med extrastöd från speciallärare/pedagog.

Vissa skolor har så kallad "skrivstudio", där eleverna kan få stöd. I en del kommuner har man samlat resurserna i ett "lärcentrum". Det kan till exempel heta Läs- och skrivcentrum eller Resurscentrum.

När du väljer gymnasium, kontakta specialpedagogen eller SYV, studie- och yrkesvägledare på den skolan som du vill söka till för att få veta vilken hjälp de kan erbjuda. Man ska egentligen kunna gå på vilken gymnasieskola som helst och få stöd när man har läs- och skrivsvårigheter. Elevens rätt till stöd finns beskriven i både Skollagen och i Gymnasieförordningen.

Resurser på webben: dyslexi.org


Om gymnasiestudier för elever med Dyskalkyli - svårigheter i matematik
"Svårigheter i matematik" uppstår ibland på grund av att eleven har läs- och skrivsvårigheter, att eleven har svårt med lästal, men just dyskalkyli innebär att man har specifika svårigheter inom området matematik.

Inga kända skolor/klasser finns för elever med dyskalkyli, men det finns gymnasieskolor som har "mattestudio" eller "matteverkstad", där eleven kan få kvalificerat stöd.

Resurser på webben: matteboken.se och dyskalkyli.nu


Gymnasiestudier för elever med Autism Spektrum Tillstånd (AST) - eller på engelska: ASD (Autism Spectrum Disorder)

Diagnosen Aspergers syndrom har sedan 2015 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5. Aspergers Syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder), eller på svenska AST (Autism Spectrm Tillstånd). 

Anledningen till att det finns förhållandevis många skolor som erbjuder särskilda lösningar för denna grupp är att, i "Lagen om stöd och service" till vissa funktionshindrade (LSS) nämns autism, eller autismliknande tillstånd, uttryckligen.

Gymnasiestudier för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och/eller inom AST

 • Rudbecksgymnasiet i Tidaholm:
  Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller Naturvetenskapsprogrammet (NA), Estetiska programmet (ES) inriktning Bild och formgivning, med internatboende.
   
 • Rudbeck i Sollentuna, AST-enheten: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller Naturvetenskapsprogrammet (NA). För dig som är behörig till ditt program samt har en färdigutredd diagnos inom Autismspektrat. 
   
 • Impius Gymnasium i Helsingborg: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller Naturvetenskapsprogrammet (NA) med internatboende. 8+8 platser. Friskola.
   
 • Danderyds gymnasium, AST-verksamheten. Skolan har platser för elever, fördelare på tre årskurser med 5–7 elever i varje. Program: SA
   
 • Thorildsplans gymnasium i Stockholm Introduktionsprogrammen (IM)
   
 • Snitz gymnasium i Stockholm - jobbar specialpedagogiskt för att kunna möta elever som är i behov av stöd. Genom individua­lisering och anpassningar strävar skolans personal efter att möta elevernas behov av specialpedagogisk hjälp i under­visningen, så att de ska få förut­sättningar att uppnå både sina personliga och utbildningens mål.
   
 • Viljan Friskola, erbjuder SA- och IM-programmet med totalt ca. 40 platser med mindre grupper på 3-5 elever. Lugn, trygg och anpassad miljö för elever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, främst inom autismspektrum - högfungerande autism.
   
 • Burgårdens gymnasium, Göteborg. För elever som anses klara ett nationellt program med erforderlig hjälp. Liten elevgrupp, specialpedagoger. Specialutformat program inom GS och GSI.
   
 • Fredrika Bremergymnasiet, Haninge. Läs mer om "Särskilda behov och extra stöd" på skolans hemsida.
   
 • Malmö latinskola, IM-F för elever med studiemotivation och en neuropsykiatrisk diagnos. Inriktningen som erbjuds är estetik och media likt en ordinarie utbildning på Estetiska programmet, ES.
   
 • Polhemskolan i Lund. Individuellt alternativ, IMA, kopplat till Samhällsvetenskapsprogrammet, SA, som är utformat för elever med NPF (neuropsykiatrisk diagnos) och för elever utan diagnos där dokumentation styrker att specifika stödbehov och särskilda lösningar behövs för att nå gymnasieexamen. Eleverna läser mot det nationella Samhällsvetenskapsprogrammet, SA, i en liten klass med ett specialpedagogiskt stöd kopplat till klassen.
   
 • Karolinaskolan, en friskola i Höör, Naturbruksgymnasium, NB, och internatskola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sammanlagt har skolan plats för 30 elever (10 elever i varje klass). 
   
 • Östra real, Stockholm Program: IM.
   
 • Nobelgymnasiet, Karlstad Program: IM.
   
 • Lunagymnasiet, friskola på Lidingö. Program: NA, SA, ES och IMA
   
 • Ingridsskolans gymnasium, friskola i Solna. Program: NA, ES, IMA och IMV
   
 • Mimers gymnasium, friskola i Täby. Program: NA, SA och IMV
   
 • Klaragymnasiet i Olofström, som verkar inom ett kommunalt förbund och i första hand för Blekinge-elever, andra elever tas in i mån av plats. För boende på internatet måste eleven ha beslut om LSS. Program: SA, ES, FS, IMA och IMV.
   
 • Fridegårdsgymnasiet, kommunal skola i Bålsta. Fridegårdsgymnasiet har utbildningar som är AST-anpassade. AST-programmen är för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos inom autism och vill studera vidare på högskola eller universitet. Program: NA och SA.
   
 • Magelungen gymnasier, finns på sex olika orter: Danvikstull, Liljeholmen, Södermalm (Stockholm), Göteborg, Jönköping och Uppsala. Program: BF, SA, FS, IMA, IMY, IMV.
   
 • Furuboda gymnasieskola (i Yngsjö, Kristianstad kommun) erbjuder utbildningar på Naturbruksprogrammet, NB, och passar extra bra för elever med inlärningsutmaningar eller någon neuropsykiatrisk funktionsvariation som ADHD eller autism.
   
 • Äventyrsskolan i Danderyd - riktar sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning. Maximalt 15 elever. Program som erbjuds är GSI
   
 • Huddingegymnasiet, en kommunal skola - erbjuder bl.a utbildning "Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil Asperger".


Folkhögskolestudier
Det finns på de flesta folkhögskolorna möjlighet att göra ganska stora anpassningar, bland annat för studerande med AST. Det finns också allmänna kurser på gymnasienivå som är tänkta just för AST-studerande.

Som regel tar folkhögskolorna emot elever som är 18 år eller äldre.

Resurser på webben: allmän information om studieformen Folkhögskola - se framtid.se/studier/folkhögskola
och attention-riks.se

 

OBS! Vi reserverar oss för att det kan ha skett ändringar i skolornas utbildningsutbud sedan detta reportage skrevs.