Hälsokrav i olika yrken

Angående hälsokrav i olika yrken – gör ett yrkesval som inte kolliderar med dina medicinska begränsningar

Många yrken ställer hälsokrav på personer som vill bli verksamma inom dem, bland annat ställs det ofta krav på god hörsel och synförmåga. 

Det finns annars rätt många olika sjukdomar och hälsotillstånd, både psykiska och fysiska funktionsvariationer, som kan begränsa yrkesval, exempelvis: rörelsehinder av olika slag, epilepsi, narkolepsi, insulinbehandlad diabetes, färgblindhet, allergier, eksem och astma.

OBS! Man får inte glömma att vissa typer av yrkesutövning eventuellt skulle kunna förvärra de symtom som personen redan har.

Även om man är "fullt frisk"...
Det finns ämnen/faktorer inom arbetsmiljö på olika arbetsplatser som kräver att yrkesutövare genomgår särskilda undersökningar. Även om man tror att man är "fullt frisk" bör man, enligt reglerna, ej tillträda arbetsplatser där man kan utsättas för bly, kadmium, fibrosframkallande damm, härdplaster (ex. isocyanater) och esterplaster. Man bör heller inte tillträda arbeten som kräver stor fysisk påfrestning, exempelvis vid mast- och stolparbeten, dykning, rök- och kemdykning, vibrationer och nattarbete - utan att ha genomgått en relevant undersökning och fått sin hälsa "godkänd" för just den aktuella typen av arbetsuppgifter.

Yrken med härdplastexponering
Ortopedtekniker
Tandläkare
Tandsköterska
Billackerare
Manikyrist
Nagelspecialist/Nagelteknolog
Fransstylister/Kropps- och skönhetsvård
Sminkör
Maskör
Montör av av plast-, trä- och metalldelar där användning av vissa tvåkomponents lim, till exempel cyanoakrylatlim (superlim) förekommer.

Angående Hälsokrav för personer som arbetar med Spårbunden trafik
(Banverkets författningssamling 2000:4, där §12):

"Det får inte förekomma sjukdomar som kan påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme."

Följande sjukdomar utgör hinder för att kunna arbeta med spårbunden trafik: hjärtsjukdomar, förhöjt blodtryck eller kärlsjukdomar med risk för medvetandestörningar, tablett- eller insulinbehandlad diabetes, epilepsi eller andra neurologiska tillstånd som kan leda till akuta medvetandestörningar, yrselsjukdomar, vakenhetsstörningar (narkolepsi), psykiska störningar, demens eller andra kognitiva störningar som påverkar uppmärksamheten, koncentrationsförmågan eller minnet.

Angående Hälsokrav vid Höjdarbete
De som arbetar på höga höjder får inte lida av sjukdomar som kan ge medvetandepåverkan, de får inte ha kraftigt nedsatt syn, hörsel eller balans, de får inte lida av hjärtsjukdomar (EKG måste genomföras) och årliga hälsokontroller är obligatoriska.

ASTMA
Om man har astma eller handeksem eller om man haft eksem i tidig åldern eller någon gång förut haft astma, om man är allergisk mot nickel, har eller har haft hösnuva så bör man undvika miljöer med damm, gas, rök och allergener.
Exempel på riskyrken är: Byggnadsarbetare, Målare, Frisör och Veterinär.

Rekommendation från de sakkunniga är att alla elever som har eller har haft astma eller eksem bör erbjudas medicinsk studie- och yrkesvägledning från och med åk 8.

Astma och lackering
Om man har astma och har haft behov av behandling mot astma de senaste 2 åren, blir man troligtvis ej godkänd avseende bland annat lagstadgad härdplastundersökning. Även om man gått färdigt en relevant utbildning, riskerar man att få yrkesförbud när man kommer ut i arbetslivet. Yrken som berörs är bland annat: Fordonslackerare, Motivlackerare, Industrilackerare, Sprutlackerare.

Födoämnesallergi
Det finns stora variationer inom födoämnesallergi. Det som är direkt olämpligt är att i fall man är nöts- eller mjölallergiker skulle satsa på yrken inom bageri eller konditori. För övrigt, så kan man i princip arbeta inom alla yrken, men man måste tänka på att meddela sin arbetsgivare om sin födoämnesallergi och se till att personalmatsalen och andra ställen man äter på får vetskap om vilken typ av födoämnesallergi det handlar om.

EKSEM
Eksem kan vara första tecknet på att en allergisk astma håller på byggas upp, tillståndet kan bli livslångt och direkt livsfarligt. Man måste omedelbart sluta vistas i miljöer som är olämpliga för personer med eksem och för astmatiker.

Högriskyrken vid handeksem
Nedan ges exempel på yrken som utgör förhöjd risk för personer med eksem/atopi/hudbesvär:
Storköksföreståndare, Kock, Kallskänka, Köksbiträde, Fastighetsskötare, Lokalvårdare, Frisör, Florist, Tvätteriarbete.

Yrken inom Vård:
Barnskötare, Förskollärare, yrken inom Tandvård, Barnmorska, Sjuksköterska, Läkare, Veterinär, Djurvårdare.

Yrken inom tillverkning och maskinskötsel:
Skomakare, Tandtekniker, Guldsmed, Silversmed, Verkstadsmekaniker, Maskinmontör, Maskin- och motorreparatör, Bilmekaniker, Rörmontör, Rörinstallatör, Isolerare, Målare, Murare, Betongarbetare, Tryckeriarbetare, Bagare, Konditor, Konservarbete, Slaktare, Charkuterist, Mejeritekniker, Bryggeriarbetare, arbetare i kemisk, plast- och gummi industrier, Garvare, Skinnberedare.

DIABETES
Det finns ett fåtal yrken inom Försvarsmakten, Polisen, yrkesmässig fordonstrafik, luftfart, sjöfart och järnvägstrafik - där det finns restriktioner för personer som lider av diabetes.

KRAMPSJUKDOMAR
Undvik följande yrken:
Elektrikeryrken, Sjömansyrken, Flygyrken, Yrken med svetslågor, Höghöjdsarbete. Yrkesförare är ett "gränsfall" - man måste ha varit krampfri i minst 5 år för att få lov att köra yrkestrafik.

NARKOLEPSI
Rekommendationer är att undvika alltför stillasittande och enformiga arbeten samt yrken som är förenade med stora risker, exempelvis arbete vid farliga maskiner eller som yrkeschaufför.

HÖRSELSKADOR
Undvik bullriga yrken som exempelvis Plåtslagare, Verkstadsyrken, Musik-yrken och andra yrken där man kan riskera utsättas för höga ljud.

ORTOPEDISKA - sjukdomar och tillstånd
Har man dålig rygg, dåliga knän eller skolios, ryggtrötthet eller svaga ryggmuskler bör man undvika arbeten med ensidiga arbetsställningar och/eller tunga lyft, som exempelvis byggnadsyrken som byggnadssnickare, betongarbetare, byggnadsmålare samt dansare, danslärare och liknande fysiskt påfrestande yrken.

SYN
Färgblindhet
Inom ett antal yrken måste ha sinne för färger, eller åtminstone kunna skilja dem åt. Dessa yrken är bland annat: Elektriker, Grafiker, Florist, Billackerare, Byggnadsmålare, Konservator och TV-producent.

Färgblindhet i elektrikeryrken
Vad gäller Elektriker så hamnar man i en sort "gråzon": det ställs inga direkta krav på perfekt färgseende, men det finns samtidigt stora faror i att inte kunna skilja åt en kabel i en färg från en lika tjock kabel i en annan färg. Här handlar det mycket om hur pass allvarligt ens synfel (bland annat färgblindhet) är. 

Men det finns ett antal yrken där normalt färgseende är ett krav. Dessa yrken är bland annat: Lokförare och vissa andra arbeten med järnvägsanknytning, Polis, Pilot, Flygledare, Sjöbefäl samt Vissa yrken inom FM, Försvarsmakten.

Vid nedsatt syn
Det skiljer sig från yrke till yrke, men rent generellt kan man säga att i yrken där synförmågan är viktig på grund av att man har ansvar för andras liv och säkerhet, ställs det ganska höga krav. Detta gäller för exempelvis förare av olika slags fordon på land, på spår, till sjöss och i luften. 

Ibland räcker det inte med att man klarar sig med glasögon. De kan ramla av eller gå sönder. Även yrken där man hamnar i fysiskt påfrestande situationer kan ha olika synkrav och regler om till exepel glasögon är OK.

Bäst är det att kontakta respektive utbildningsanordnare  eller den ansvariga myndigheten för att fråga vad som gäller avseende synkrav och övriga hälsokrav. 

Du kan kontakta Transportstyrelsen med frågor om hälsokrav på alla fordonsförare inklusive piloter. Transportstyrelsen har en speciell medicinsk avdelning som bedömer förarlämplighet.

Vid funktionsnedsättning efter skada eller sjukdom och i fall man undrar om man är lämplig som förare, kan man genomgå testning på Mobilitetscentret

  • Gäller det anläggningsförare - kontaktar man ME (Maskinentreprenörerna).
  • Gäller det militärer - kontaktar man Försvarsmakten
  • Gäller det poliser går man in på Polisens hemsida och läser förklaring om vilka krav på fysisk och psykisk hälsa som ställs på sökande och varför de ställs.
  • Gäller det brandmän - kontaktar man MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).
  • För brandmän gäller samma synkrav som för B respektive C körkort.

Plikt- och prövningsverket testar alla sökande till totalförsvaret, polisen, tullen, räddningstjänsten. Man kan kontakta Rekryteringsmyndigheten med sina frågor om medicinska hinder för att arbeta inom dessa yrken. 

Exempel på hur man kan gå till väga rent praktiskt i fall med nedsatt syn: 
Med informationen om synkrav i yrket i handen kan eleven/föräldrarna gå till en optiker och fråga om det fungerar för just den personens synförmåga med eller utan synhjälpmedel.

Det finns olika kompetens hos optikerna. Om optikern har en synergonomi-utbildning är det ett plus. Gå till Optikesförbundets hemsida och sök på den ort du bor i - efter vilka optiker som finns där. På informationen som kommer upp anges vilken fortbildning varje optiker har.

CAMM, (Centrum för arbets- och miljömedicin) i Stockholm, bedrivs ett projekt, "Hälsosam yrkesdebut" där frågor om hälsokrav som ställs på sökande till olika utbildningar, har tagits upp. Projektets syfte är främst att ge studie- och yrkesvägledare bättre möjligheter att bedriva medicinsk studie- och yrkesvägledning, så att SYV kan hjälpa ungdomarna till yrkesval som inte kolliderar med deras medicinska begränsningar. Resultaten kommer inom något år. Förhoppningsvis kan projektet leda till att sidan Jobbafrisk (om yrkesval, astma och eksem) vidareutvecklas med bland annat synkrav i olika yrken. 

Om man inte hittar svar på sina frågor om hälsokrav för ett visst yrke eller vid stora svårigheter i bedömningen av en sökandes lämplighet till en viss yrkesutbildning, kan man vända sig till Unit of Occupational medicine, Institute of Environmental medicine vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Yrken inom vilka Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav om medicinska kontroller i Arbetslivet
Läs mer på av.se/arbetsmiljöarbete

Exempel på yrken med hälsokrav, utöver det som uppges på Arbetsmiljöverkets hemsida om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter är:
Flygledare, Pilot, Polis, vissa yrken inom Försvarsmakten, Yrkesförare, yrken inom spårtrafik, Stationstekniker / strålskyddsarbetare samt vissa yrken inom området "Livsmedel".

Exempel på yrken där det ställs mycket stora hälsokrav på grund av att dessa yrken är fysiskt och psykiskt mycket krävande är: Rökdykare och Kemdykare.

Tjänstbarhetsbedömning görs. Arbetsprov utförs på rullband med full larmutrustning. När man ska börja jobba, krävs det att läkarundersökning har genomförts senast 6 månader innan och därefter årligen. Vid upphittade luftvägsbesvär måste spirometri genomföras. 

Dykare
Tjänstbarhetsbedömning görs. Man bedöms som icke-tjänstbar om man exempelvis lider av hjärt-, lugn-, kärl-, njursjukdomar, epilepsi eller diabetes. Läkarundersökning måste genomföras senast 12 månader innan man börjar arbete och därefter var femte år.

LÄNGD & VIKT
Det finns också yrken där det finns begränsningar på hur lång eller kort yrkesutövaren bör vara samt dennes vikt. Exempel på sådana yrken är pilot och helikopterpilot inom Civilflygfart och inom Försvarsmakten. Se bland annat yrkespresentation Helikopterpilot inom FM, där uppges de exakta längd- och vikt-kraven.

Länktips