På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Viktigt att veta (A till I)

Inför valet till gymnasiet kommer du att upptäcka en hel del nya ord och regler. Vi har försökt beskriva dessa på ett sätt som ska vara lätt att förstå. Viss information kan komma att förändras innan du börjar gymnasiet. Fråga därför alltid din studie- och yrkesvägledare om du är tveksam. Du kan även hitta den senaste informationen på: www.gymnasieguiden.se, www.skolverket.se eller www.csn.se

Annan ort

• Om det program eller den nationella inriktning som du vill läsa inte finns i din kommun/ditt samverkansområde har du rätt att söka till en skola på annan ort.

• Om din kommun har ett samverkansavtal med en annan ort ska du söka dit.

• Vet du redan nu att den inriktning du vill välja i årskurs 2 inte finns på skolan närmast dig, får du söka till en annan skola redan inför det första året.

• Utbildningar som har riksintag kan du söka oavsett var du bor. Du har också rätt att söka till idrottsgymnasier och godkända fristående gymnasieskolor oavsett var du bor.

Ansökan

Ansökan till gymnasieskolan lämnas till din studievägledare, i de flesta fall i slutet av januari. I mitten av april får du ett preliminärt intagningsbesked, med instruktioner som det är viktigt att du följer noga. Under de veckor som följer kommer en omvalsperiod där du har möjlighet att ändra dina val. Runt 1 juli får du slutgiltigt intagningsbesked.

APU

På alla nationella program utom estetiska, naturvetenskaps- teknik- och

samhällsvetenskapsprogrammet utgörs minst 15 veckor av utbildningen av så kallad arbetsplatsförlagd utbildning, APU. Du praktiserar dina kunskaper under handledning eftersom APU räknas som utbildning och inte anställning. På de övriga programmen ges möjlighet att använda det individuella valet till ämnesknuten praktik på företag.

Behörighet (till gymnasieskolan)

Du är behörig att söka ett nationellt- eller specialutformat gymnasieprogram om du:

• är högst 19 år det år du söker

• har genomgått grundskolan eller motsvarande med godkända betyg i svenska (eller svenska som andra språk), engelska och matematik

• inte genomgått ett nationellt eller likvärdigt program eller avlagt IB-examen (se vidare under ”IB”).

Betyg (i gymnasieskolan)

Betyg sätts efter varje avslutad kurs och på projektarbetet enligt betygskalan Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd.

Betygen är mål- och kunskapsrelaterade vilket innebär att de visar att du har den kunskap som krävs för ett visst betyg, utan att du jämförs med dina klasskamrater. Om du inte blir godkänd på en kurs har du rätt att gå om kursen eller göra en prövning. Om du blir underkänd på projektar-betet har du rätt att under gymnasietiden göra om det.

Extra tillägg

Extra tillägg är ett studiebidrag som du kan ansöka om. Bidraget prövas mot din familjs beräknade inkomst under ett år. Om du är myndig betalas studiehjälpen ut till dig själv, om inte betalas pengarna ut till din vårdnadshavare. Extra tilläggets storlek varierar mellan 285 och 855 kr/månad. Ansökan om extra tillägg ska ha inkommit till CSN senast den 30 juni det läsår som du studerar. Ansökningsblanketter får du på skolan eller hos CSN. (Se även www.csn.se).

Fri kvot

Ett antal platser ska avsättas för de som på grund av särskilda omstädigheter bör ges företräde framför övriga sökande eller vars meriter inte kan jämföras med betygen från grundskolan. Mer information får du från din studie- och yrkesvägledare.

Fristående gymnasieskolor

Alla som vill har rätt att gå i en av Skolverket godkänd friskola oavsett om skolan ligger i den kommun där du är bosatt eller i en annan kommun.

I vissa fall kan en kommun neka att betala en fristående skola bidrag för särskilt stöd som en elev kan behöva, nämligen om det finns en

kommunal skola som redan har mycket goda resurser för att tillgodose elevens särskilda behov. Undervisningen kan grundas på en religiös tro eller pedagogisk inriktning, till exempel waldorfpedagogik. Ibland förekommer en avgift och olika intagningsregler. Fristående skolor finns även som komplement till gymnasieskolan, de så kallade kompletterande skolorna. Hit hör till exempel vissa konst- och hantverksskolor.

Garanterad undervisning

För program med yrkesämnen är den garanterade undervisningen 2.430 timmar, och för övriga program 2.180 timmar.

Grundläggande behörighet (till högskolan)

Alla som går ut ett nationellt- eller specialutformat gymnasieprogram med minst betyget Godkänd i minst 90% av kurserna har grundläggande behörighet för studier på högskola eller universitet. Förutom grundläggande behörighet kräver de flesta utbildningar dessutom särskilda förkunskaper, så kallad särskild behörighet. De valbara kurserna och det individuella valet kan användas till att vidga den särskilda behörigheten till högskolan.

Gymnasiesärskola

Det finns åtta nationella program utarbetade inom gymnasiesärskolan:

• estetiska programmet, fordonsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, hantverksprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, industri-

programmet, medieprogrammet och naturbruksprogrammet samt specialutformade och individuella program. Alla program är fyraåriga och har en minsta garanterad undervisningstid på 3.600 timmar. Betyg sätts på varje avslutad kurs enligt betygskalan Godkänd eller Väl godkänd.

IB

Internationella Baccalaureate, IB, är en internationell studentexamen som ger tillträde till fortsatta studier i en mängd olika länder. I Sverige är IB-programmet treårigt, där det första året är ett så kallat förberedande IB-år. All undervisning, förutom den i svenska och andra språk, sker på engelska. Ofta får den sökande göra ett inträdesprov i matematik och engelska. Proven brukar kompletteras med en personlig intervju som ligger till grund för antagningen. (Se även beskrivning av programmet på sidan 17).

Inackorderingstillägg

Läser du på en kommunal gymnasieskola som ligger ett visst avstånd från hemmet, är det hos din hemkommun som du söker inackorderingstillägg. Om du studerar på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller på en riksinternatskola och tillfälligt bosätter dig på skolorten på grund av lång restid kan du ansöka om att få ett extra bidrag, ett så kallat inackorder-ingstillägg. Restiden mellan hemmet och skolan måste vara minst två timmar per dag och motsvarande utbildning får inte finnas på hemorten. Inackorderingstilläggets storlek varierar mellan 1.190 och 2.350 kr/mån (2002–2003). Beloppets storlek beräknas på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan eftersom det även inkluderar bidrag till hemresor. Om du är myndig betalas studiehjälpen ut till dig själv. Om du inte är myndig betalas pengarna ut till din vårdnadshavare. Ansökan om inackorderingstillägg ska ha inkommit till CSN senast den 30 juni det läsår som du

studerar. Ansökningsblanketter får du på skolan eller hos CSN. (Se även www.csn.se).

Individuellt program

Individuellt program erbjuds elever som:

• har särskilda behov och krav

• inte har kommit in på eller sökt något nationellt program

• vill förbättra sina kunskaper eller läsa upp sina grundskolebetyg

• har invandrarbakgrund och som vill bättra på sina kunskaper i svenska innan de går över till ett nationellt program

• vill utbilda sig inom ett litet och udda yrke. (Innehåll och längd kan variera men oftast ingår alla kärnämnen.) Även elever som hoppat av en utbildning kan erbjudas ett individuellt program.

Tanken är att eleven efter en tid ska gå över till ett nationellt- eller specialutformat program, men det går även att gå klart hela utbildningen på ett individuellt program.

Individuellt val

Individuellt val ingår i alla nationella program och består av kurser som motsvarar sammanlagt 300 poäng. Du väljer helt fritt vilka kurser du vill läsa från alla gymnasieprogram i din kommun. Skolor erbjuder ofta egna lokala kurser som du kan välja. Syftet är att du ska få tillfälle att fördjupa dig i något som du är speciellt intresserad av eller välja kurser som vidgar din behörighet till högskolan.

Inriktningar (nationella och lokala)

De flesta program delas in i nationellt fastställda inriktningar efter det första året (det tidigare begreppet gren har utgått). Inrikt-ningarnas antal och omfattning varierar mellan de olika programmen. Industriprogrammet, hantverksprogrammet, omvårdnadsprogrammet, teknikprogrammet, livsmedelsprogrammet och naturbruksprogrammet har inte några nationellt fastlagda inriktningar. Dessa utbildningar ska istället genom lokala inriktningar få en öppnare struktur som kan anpassas efter lokala förutsättningar och intressen. (Läs mer på sidorna 15–33 om varje enskilt program).

Även inom de övriga programmen kan skolor på eget initiativ erbjuda lokala inriktningar. Bakgrunden kan vara att företag på orten vill ha personal med en viss utbildning eller att skolan har speciell utrustning och lärare som är särskilt utbildade inom ett visst område. Det finns lokala inriktningar med riksintag. Detta innebär att du kan söka inriktningarna oavsett var du bor. Observera att alla lokala inriktningar på industri- och livsmedelsprogrammet som är registrerade hos Skolverket är riksrekryterande. (Se vidare under ”Riksrekryterande utbildningar”).

OBS! Alla uppgifter i denna artikel är korrekta när GymnasieGuiden produceras (hösten 2003). Kontrollera för säkerhets skull viktiga detaljer med din studie- och yrkesvägledare innan du gör ditt gymnasieval.