En naturlig viltförvaltning

På våra jaktmarker tillämpar vi naturlig förvaltning, vilket bland annat innebär att man efterliknar naturen genom att fälla många unga individer samt en del djur på sin absoluta topp. - Viltet håller en hög kvalitet, djuren är friska och beter sig på ett naturligt sätt, berättar viltmästare och lärare Kenneth Schultze. Storleken på viltstammarna regleras till största delen med unga djur. - Vi strävar efter en jämn könsfördelning av viltet. Med tillräckligt antal handjur i rätt ålder blir hondjuren parade av rätt individer på rätt tid. Vi fäller heller inga unga handjur då vi också vill ha en jämn åldersfördelning, berättar Kenneth vidare. 

VILTFÖRVALTNING ÄR VIKTIGT
För att förbereda eleverna på det kommande arbetslivet lägger vi på skolan stort fokus på att lära ut om viltförvaltning. - Eleverna planterar varje år ett flertal tusen salixsticklingar som viltfoder till vårt hjortvilt, förklarar Kenneth. I kursen motor- och röjmotorsåg arbetar du även med andra viltanpassade skogsåtgärder som gynnar begärliga betesträd och friställer träd så att de kan växa sig starkra och producera mat åt vilda djur. Vi arbetar aktivt med styrningsfodring vintertid, där man främst genom ensilage styr bort hjortviltet från områden med produktionsgrödor. 
Vildsvinen fodras med små givor säd från en foderspridare på en bädd av halm.  - Vidsvinen får böka i sig maten för att efterlikna deras naturliga födointag. Detta leder till att vi får mindre tryck och skador i våra grödor, berättar Jim, instruktör och  kvalificerad viltförvaltare.

FRAMTIDENS VILTMÄSTARE
Jakt är idag en näringsgren tillsammans med jord- och skogsbruk på många av landets gårdar. Efter avslutad utbildning ska du kunna förvalta livskraftiga viltstammar i samförstånd med andra näringsgrenar inom naturbruket. - Allt vi gör ska präglas av ett bra genomförande och långsiktigt nyttjande av våra naturreseruser samt hålla en hög etiskt nivå, fortsätter Jim. 

Alla arter vi jagar måste föregås av god artkännedom. I utbildningen lär du dig både utseende, 
sinnen, kännetecken, förvaltning och tillvaratagande av de arter vi jagar. All jakt sker utifrån ett utbildningsperspektiv. - Eleverna arbetar med olika inventeringsmetoder. Resultatet talar om hur mycket vi kan fälla för att hålla våra viltstammar i balans, berättar Kenneth. Vi utbildar framtidens viltmästare och hoppas att du vill bli en av dem!